logo

Det er forfall av et obligasjonslån


det er forfall av et obligasjonslån

Durasjon er den gjennomsnittlige tid det tar før disse kontantstrømmene mottas.
Økonomien kan utvikle seg i ulike konjukturfaser.
Kan datingsite kypros vanligvis selges og kjøpes fritt.
Innløsning av opsjoner: Utnyttelsen av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.Høy risiko betyr mye svingninger.En depotinstitusjon sikrer at den enkelte kundes verdipapirer er riktig registrert og "oppbevart" i verdipapirsentralene der papirene er utstedt.Sunk cost: Kostnader som allerede er påtatt og som en ikke kan få tilbake Surviviorship bias: Begrep i statistikken som påvirker måleundersøkelser.I Norge har NOS Clearing ASA og Oslo Clearing ASA konsesjon som oppgjørssentraler og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.Russel 2000: Amerikansk aksjeindeks som viser utviklingen for små og mellomstore selskaper.Ved tildeling bestemmer Norges Bank samlet beløp.Fondsforvaltningsselskap: Selskap som forvalter fond på vegne av andelseiere.En kjøpsopsjon eller salgsopsjon er en rett, men ikke plikt til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en på forhånd avtalt pris.Grunnfondsbevis kan utstedes av sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper for å tiltrekke seg ny kapital.
Korte renter: Renter på lån med tilbakebetalingstid fra en dag opp til.
Fastrenteobligasjon Obligasjon som gir samme nominelle rente i hele løpetiden.Oligopol: Marked hvor få store selskaper deler hele markedet mellom seg.(Juster for eventuelle kapitalutvidelser) Chartist: En tilhenger av teknisk børsanalyse Clearing i opsjonshandel: Oppgjør mellom partene i en handel hvor Norsk Opsjonssentral.S trer inn som mellomledd i handelen og sørger for at den går opp opp riktig for seg.Egenkapital og gjeld summert har like stor verdi som eiendeler og viser hvordan eiendelene er finansiert. .Float Floatperiode: Perioden fra det tidspunkt betalers konto belastes et beløp til det tidspunktet mottakers konto godskrives det samme beløp.Mer egnet for store institusjoner pga høye tranasksjonsbeløp.Altså resultat før finansposter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger.Terminrentene kan blant annet gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå.Ved oppstart av et aksjeselskap må aksjekapitalen være minst 30 000.Statsobligasjoner Standardiserte omsettelige lån med opprinnelig løpetid på minst ett.Norske aksjer tillates ikke emitter til underkurs (Kurs lavere enn pålydende av aksjer).
Børsverdi: Samlet verdi av alle aksjene i et selskap vurdert til børskurs/markedskurs.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap