logo

Forfallstidspunktet for lagring av obligasjoner serie ee


forfallstidspunktet for lagring av obligasjoner serie ee

Dersom prioriteten for utestående restanser svekkes, kan det eventuelt aktualisere en innstramming av kreditt-tiden, for å begrense risikoen for det offentlige.
Finansdepartementet har etter at høringsrunden ble avsluttet fremhevet den økonomiske betydning dekningsloven 9-4 har for det offentlige i forbindelse med utenrettslige gjeldsforhandlinger.
Det må vurderes om det ikke da er et naturlig motstykke at restansene er prioritert i konkurranse med det vanlige kreditorfellesskap.
Flertallet fortsetter, jf NOU 1993: 16 s 120-121: «Videre vil flertallet fremheve at konkursenes relative omfang, både i antall og volum, har økt vesentlig siden vedtagelsen av dekningsloven.Det følger av dekningsloven 1-6 annet ledd at reglene om uoppfylte kontrakters stilling i dekningsloven kapittel 7 skal gjelde tilsvarende ved gjeldsforhandling dersom ikke annet er bestemt.Avkall på ventende arv kan gis uten formaliteter ved en erklæring overfor arvelateren.Utvalget legger imidlertid i sin oppsummering ikke avgjørende vekt på disse innvendingene, jf NOU 1993: 16 s 113-114: «Utvalget finner det urimelig at en disposisjon skal kunne omstøtes når gratis homofile dating, usa denne ikke har påført boet et tap.Erklæringen skal også opplyse om arbeidstakerens rettigheter og plikter i forbindelse med konkursen.Avregning skjer en-bloc med de til enhver tid overdratte fordringer.Bestemmelsen i 5-5 fjerde ledd kom inn under departementsbehandlingen av loven, jf Ot prp nr 50 (1980-81) s 167-168.Av hensyn til den nordiske rettsenheten på dette punktet, fant utvalget det likevel riktigst å la pantsettelser og sikringscesjoner av enkle pengekrav følge regelen om omstøtelse av pant for eldre gjeld i dekningsloven 5-7, jf NOU 1972: 20 s 295.Dette kan gis ved en erklæring til medkontrahenten eller ved konkludent adferd.I mange tilfeller vil dessuten gaveregelen i 5-2 være direkte anvendelig.Det er f eks ikke gitt at tallene fra Oslo skifterett er representative for resten av landet.(Betalingssvikt hos kunden gir den næringsdrivende rett til å redusere avgiftskravet.) Restanser vil skyldes at den næringsdrivende ikke har forvaltet avgiftsdelen av sin omsetning med sikte på framtidig avgiftsforfall, men i stedet brukt brutto omsetning inklusive avgiftsdelen til andre formål, gjerne til annen gjeldsdekning.Slik arv bør derfor heller ikke være et kredittobjekt for andre kreditorer.Også for personer som ikke omfattes av lønnsgarantiordningen, vil lønnskravets prioritet være av stor betydning.Det kan derfor synes som at det fremdeles er hold i de fleste av de argumenter Finansdepartementet kom med sist det var aktuelt å endre prioritetsreglene.Fellesbetingelsen i dekningsloven 5-5 om at disposisjonen ikke skal fremtre som «ordinær kan også redusere behovet for et eget tapsvilkår.
4.4 Departementets vurdering Departementet er enig med utvalget i at fortrinnsretten for lønns- og bidragskrav bør opprettholdes uendret, jf dekningsloven 9-3.
Om følgene av forslaget, uttaler utvalget videre, jf NOU 1993: 16 s 123-124: «Utvalgets forslag innebærer en utvidelse av adgangen til å omstøte fordringer overdratt i sikringsøyemed.Konkurslovutvalget har fremmet forslag om reduksjon av pantsettelsesadgangen, med sikte på å tilføre kreditorene mer dividende ved konkurs.Vanligvis vil det være på det rene at disposisjonen som ønskes omstøtt, har påført de øvrige kreditorer tap, f eks ved at skyldneren har stilt pantesikkerhet for en eldre gjeldspost eller innfridd en fordring som ellers bare ville vært dividendeberettiget.Selv om direktoratet klart ser de praktiske fordeler ved en slik løsning, finner vi at forslaget i liten grad tar hensyn til arbeidstakernes situasjon.En vesentlig innvending mot å oppstille tap som en generell betingelse for omstøtelse, er etter departementets syn at et slikt vilkår kan virke prosesskapende.Utvalget innfører her et krav om årsakssammenheng mellom verdiøkning og finansiering som vi både på et praktisk og prinsipielt grunnlag er uenige.Dette kan gi merarbeid for innkrevingsmyndigheten, men neppe av vesentlig omfang.Ifølge flertallet vil disse forslagene samlet sett gi de uprioriterte kreditorer - herunder skatte- og avgiftskreditor - vesentlig bedre dekningsmuligheter enn hva tilfellet er i dag, jf NOU 1993: 16 s 120-121.Et flertall i utvalget foreslår derimot på ny å oppheve regelen i dekningsloven 9-4 om fortrinnsrett for skatte- og avgiftskravene (jf NOU 1993: 16 s 119-120).
For øvrig tyske kvinner på jakt etter partner skal vederlag for arbeid som er utført før boet har tatt stilling til om det skal tre inn, dekkes som massefordring.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap