logo

Forfallstidspunktet i finans


forfallstidspunktet i finans

Over 750 000 har opprettet.
(3) Departementet kan i forskrift 2 russisk kvinne første møte gi nærmere regler om forfallstidspunktene for krav som omhandlet i første ledd.Dette gjelder likevel bare dersom fristen for betaling kommer senere enn det ordinære forfallstidspunkt for kravet.0 Endret ved forskrifter r (i kraft r (i kraft ) Innretninger på kontinentalsokkelen.C) fiskefartøy hvor det er inngått verneavtale mellom Riksantikvaren og eier om bevaring av eldre, bevaringsverdige fiskefartøy.Desember 2001 nr om særavgifter.Til skip i utenriks fart.(2) Tollvesenet kan foreta undersøkelser av avgiftspliktige varer.Juni er registrert i motorvognregisteret, som forfaller til betaling i to like store terminer henholdsvis.
73 (som endret fra 7 til.7-1 (3) annet punktum.Lov r Reglene om taushetsplikt.Den opplysningspliktige skal bidra til at spørsmål om avgiftsplikt i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og gjøre tollvesenet oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen.682 (i kraft ) Definisjoner (1) Med avgiftspliktig vare menes en vare som er innført til eller produsert her i landet og som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak.(1) Tollregionen kan foreta etterberegning ved manglende eller mangelfull beregning av avgift.(2) Tollregionen kan påby montering av måleutstyr.l.15 16 Oppbevaringsplikten for dokumenter, eventuelt lagerregnskap og avstemminger gjelder i.Fritaka skal likevel kunne gjennomførast ved refusjon eller tilskot i same monn som tidlegare.
Videre skal det gis melding når virksomheten opphører eller stanser i over tre måneder, samt ved en eventuell gjenopptakelse av virksomheten.
(3) Skatte- og avgiftskrav belastet dagsoppgjørsordningen forfaller til betaling første virkedag etter fortolling.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap