logo

Hva er forfallstidspunktet for ee obligasjoner


hva er forfallstidspunktet for ee obligasjoner

Limit kurs Grensekurs investor kan sette ved ordregivelse.
Aktørene i markedet er børsen, meglerne og investorene.
Det følger av dette direktivet at et ucits-fond som har godkjennelse i ett land i EØS-området har lov å markedsføre fondet i øvrige EØS-land.
Ved beregning av likviditetsrisiko kan man ta hensyn til kommitterte trekkrettigheter hvis motpartene kvalifiserer til risikoklasse 2 eller bedre.Kurtasje Den godtgjørelse som megler beregner for søk kvinne fra moers sitt arbeid ved omsetning av verdipapirer.Foretaket skal foreslå en uavhengig gransker som oppnevnes av Kredittilsynet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven 2-34 første ledd, med mindre tilsynet finner denne uegnet.Ucits-direktivet er, gjennom EØS-avtalen implementert i Norge gjennom verdipapirfondloven.Blue Chips Et internasjonalt uttrykk for særskilt solide, lett omsettelige aksjer.6 Likviditetsrisiko, kredittforetaket skal for hver sikkerhetsmasse ikke påta seg større likviditetsrisiko enn det som til enhver tid er forsvarlig.Xetra Tysk indeks for elektronisk handel basert på Frankfurt-børsen.Innen dataindustri, kommunikasjon, generisk ingeniørkunst.Endringsmelding(VPS) Melding som Verdipapirsentralen sender til investor hver gang det er foretatt en endring på investors Verdipapirkonto.Delta Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på out-of -the-money opsjoner.Vanligvis består de strukturerte spareproduktene av en rentedel og en opsjonsdel.KPI-JAE Et mål på veksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer.Valutaopsjon En rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et bestemt søk hushjelp wetzikon beløp valuta til en på forhånd avtalt valutakurs.
Renterisiko I aksje- og obligasjonsmarkedet er dette en betegnelse for risikoen for kurstap når renten stiger, eller gevinst når renten faller.
Avgiftens størrelse er knyttet til aksjekapitalens eller obligasjonslånets størrelse.
Bruken av obligasjoner gjør det lettere å låne store beløp enn om hele lånet skulle plasseres hos en långiver.Gearing-effekt Refererer til avkastningen på opsjoner i forhold til aksjer.Dette er obligasjonsgjeld som, i tilfelle konkurs, er etterstilt selskapet alminnelige gjeld.Aksjeboken skal være tilgjengelig for alle.Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.Aksjene i indeksen står for.Renten til den som kjøper obligasjoner vil være lik kursforskjellen mellom kjøpskursen og kursen ved forfall, eventuelt salgskursen.Børspost Det minste antall aksjer eller pålydende på obligasjoner som må omsettes på børsen for at verdipapirene skal få en offisiell kursnotering.Statsobligasjoner, boliglånsobligasjoner og bankobligasjoner utgjør til sammen om lag tre fjerdedeler av det totale, norske obligasjonsmarkedet, som er på om lag 1900 milliarder norske kroner.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap