logo

Lover på dating en mindreårig


lover på dating en mindreårig

Straffeloven regulerer både samleie og andre seksuelle aktiviteter.
(heretter loven) 5 første ledd.
Den ekte sex treffen som var uvitende om at fornærmede var under 16 år, kan likevel straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.
0 Tilføyd ved lov.I saker der det er relevant kan Medietilsynet se hen til hva den ansvarlige sparer ved ikke å oppfylle plikten til rett tid.Tilbyder av audiovisuelle bestillingstjenester skal tyrkiske kvinner på jakt etter tyske menn etablere et system med PIN-koder, passord eller andre løsninger som gir tilsvarende sikkerhet for at mindreårige normalt ikke får tilgang til alvorlig skadelig innhold.En person kan vise eller sende seksuelt krenkende bilder og filmer.For mer informasjon om personopplysninger i tilknytning til nettbruk,.Et eksempel kan være at bilder blir tatt av en person på skolens toalett eller av klassekameraten som ligger avkledd og soler seg i foreldrenes hage for så å bli delt. .Den som uberettiget oppholder seg på fremmed grunn til tross for oppfordring om å forlate stedet, straffes med bot.Kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige.Ved vurderingen av overtredelsens grovhet skal det blant annet legges vekt på overtredelsens alvorlighetsgrad, herunder om én bestemmelse er brutt flere ganger eller om samme handling medfører brudd på flere bestemmelser.Tvangsmulkt Medietilsynet kan ilegge den ansvarlige tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelser i loven 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 15, samt i forskriften her 2 annet ledd, 4 og 5 eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av disse bestemmelsene.
Det er heller ikke lov å logge seg inn på en annens persons profil, og gi videre personlige opplysninger - enten disse er sanne eller ikke.
Er tvangsmulkten ikke betalt ved forfall, kan gebyr og renter inndrives fjorten dager etter at varsel om inndriving er kommet fram til den ansvarlige.338) som endret ved lov.Sendetidsregler for fjernsyn, dersom tilbyder av fjernsyn ikke har iverksatt tekniske tiltak etter loven 9 andre ledd, skal tjenestetilbyder innrette sendinger av bildeprogram med fastsatt aldersgrenser etter loven 4 i tråd med følgende sendetidsregler: a) bildeprogram med aldersgrensene tillatt for alle, 6 år.Den som var uvitende om at fornærmede var under 18 år, straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.Alvorlig personforfølgelse Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil.På samme måte straffes den som driver med slavehandel eller transport av slaver eller personer bestemt for slavehandel.
0, endret ved forskrift.
Tvang, med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved straffbar eller annen urettmessig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap