logo

Obligasjoner forfall datoer


obligasjoner forfall datoer

Reinvestering Ny investering av realiserte midler.
Retten til å drive fondsmeglervirksomhet er regulert i jeg hadde oral sex på første date Lov om Verdipapirhandel og betinger bevilling.
Opsjoner og futures er i seg selv finansielle instrumenter med finansielle instrumenter som underliggende verdi.Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.Syntaks, rfall(betalingsdato; forfallsdato; utstedt_dato; rente; avkastning; basis).Konverteringskursen legges gjerne et godt stykke over dagens aksjekurs.Valuta) mot et annet instrument, med avtale om å bytte disse tilbake på et framtidig tidspunkt til en på forhånd avtalt pris.Eller han/hun kan ta av fondets kapital for å øke utbetalingen.Det som kjennetegner disse er at de er profesjonelle med utbredt markedskunnskap og at de disponerer større midler.
Dow Jones-indeksen Børsindeks sammensatt av de 30 største amerikanske aksjene.
Ucits-direktivet er, gjennom EØS-avtalen implementert i Norge gjennom verdipapirfondloven.
Aktiva, samlebegrep for et selskaps eiendeler i balansen.Verdipapirsentral VPS Opprettet i henhold til lov.6.1985.EMS Forkortelse for European Monetary System, EU-landenes felles valutakurssystem.Utbytteremittering Direkte utsendelse av utbytte fra et selskap til dets aksjonærer av deklarert utbytte, istedenfor betaling ved kupong.Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av variasjonsmarginen.Volum Antall aksjer kontakt sex annonser omsatt i et spesielt instrument.Utestående volum må være minimum 2,5 mrd NOK (eks egenbeholdning med unntak av i lånets siste 12 måneder.Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.Rentemargin Forskjell mellom inn- og utlånsrenten for banker og finansinstitusjoner.VPS: Den dagen selve bokføringen skjer i VPS.Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.
Nyse New York Stock Exchange Nåverdi Dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer (ned-diskontert verdi).
Fondsmegler Firma/banks fondsavdeling som opptrer som uavhengig mellommann i forbindelse med verdipapirhandel.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap