logo

Rengjøring lady cloppenburg søkt etter


rengjøring lady cloppenburg søkt etter

Dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: rexona cool green Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 oslo, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 oslo, NO 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk; cologne; velduftende toalettvann; parfymert kropps-spray; oljer, kremer og losjoner for huden; barberskum; barber-gels; losjoner til.
21 22 registrerte varemerker /08 (111).: (151) Reg.41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering og gjennomføring av kurs og konferanser, underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter.11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.41 Klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning bokklubbvirksomhet (underholdning eller undervisning produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVDer.8 9 registrerte varemerker /08 (111).: (151) Reg.Dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: focus outdoor Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 skjetten, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 oslo, NO 11 Apparater og innretninger for belysning.35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.35 Oppstilling, for andre, av et utvalg av klær, fottøy og hodeplagg, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; detaljhandel, detaljhandel i butikk, gjennom postordrekataloger og gjennom elektroniske medier, alle tjenester i forbindelse med klær, fottøy, hodeplagg, rengjøringsmidler.10 11 registrerte varemerker /08 (111).: (151) Reg.29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, samt ferdigretter laget av de foran nevnte varer.Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet drøm kvinne ønsket varmt fra registreringsdagen,.Dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: focus 30 Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 skjetten, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 oslo, NO 11 Apparater og innretninger for belysning.Varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel.30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis,.5 Medisinske preparater for behandling av hudtilstander; solbeskyttelsesprodukter.Dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: toyota fund FOR europe Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation 1, Toyota-cho toyota-SHI, aichi-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 oslo, NO 35 Bedriftsledelse av veldferdsforetak.
22 23 registrerte varemerker /08 (111).: (151) Reg.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gram Hambro Garman Advokatfirma AS, Rådhusgt 5B, 0151 oslo, NO 35 Konsulentbistand i forretningssaker.
Dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: bonjour CSM Nederland BV, Nienoord 13, 1112XE amsterdam, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 oslo, NO 29 Emulgeringsmidler hovedsakelig og for bruk i fremstilling av bakte næringsmidler; fett inneholdende blandinger og fettbaserte preparater for brød, bakverk, kaker.Dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Novartis AG, 4002 basel, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 oslo, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster.Dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: focus decor Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 skjetten, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 oslo, NO 11 Apparater og innretninger for belysning.G.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd,.31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker.36 Betalingstjenester for C02-kvoter.Dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke IKT-Huset AS, Jerikoveien 26, 1067 oslo, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 bergen, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Louis, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 oslo, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning været i wickford essex i kveld og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller.
Diogo Lèite, 344, vila nova DE gaia, PT 33 Wines, sparkling wines, cider, alcohols and eaux-de-vie (brandy various liqueurs (spirits) (111) : (151).dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap